FLOWiki

(y)our wiki about all things technical communication

User Tools

Site Tools


translation:eu-machinerichtlijn

EU-regels voor machines: Machinerichtlijn

Voor Europese bedrijven heeft de vrijheid van verkeer van goederen de export van hun producten naar andere lidstaten interessant gemaakt: ze moeten regels naleven, maar in ruil daarvoor vergroot hun afzetmarkt. Een groot deel van exporteurs is actief in de machine-industrie. Een van de specifieke regels die gelden voor hen is de Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines – oftewel de Machinerichtlijn.

Doel van de richtlijn

Het doel van de Machinerichtlijn is tweeledig:

 • het vrije verkeer van machines en niet voltooide machines in de interne markt waarborgen
 • bescherming van veiligheid en gezondheid bieden aan EU-werknemers en -burgers

Toepassingsgebied

De Richtlijn geldt voor:

 • alle EU-lidstaten
 • leden van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen
 • Zwitserland en Turkije
 • fabrikanten van buiten de EU die hun producten in een of meer Europese landen willen introduceren

De huidige richtlijn trad aan het einde van 2009 in werking en is dus van toepassing op alle machines die daarna in de handel kwamen of gebruikt werden.

Definitie van een machine

Volgens de richtlijn is een machine een verzameling van componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, met een specifieke toepassing en voorzien van een aandrijfsysteem dat niet afhankelijk is van menselijke of dierlijke spierkracht.

Enkele opmerkelijke uitzonderingen op die definitie zijn onder andere auto’s en huishoudelijke apparaten.

Documentatie bij machines

In de richtlijn staat: “De fabrikant of diens gemachtigde moet, alvorens een machine in de handel te brengen en/of in bedrijf te stellen […] inzonderheid de noodzakelijke informatie verstrekken, zoals de gebruiksaanwijzing […].”

Soort documentatie

 • informatie en waarschuwingen op het product zelf:
  • bedrijfsnaam en adres van de fabrikant
  • aanduiding van de machine, CE-markering
  • aanduiding van serie en type, serienummer, jaar van fabricage
 • gebruiksaanwijzing:
  • essentiële informatie voor het veilige gebruik van de machine, bij voorkeur door duidelijke, eenvoudige symbolen of pictogrammen
  • voorzienbaar verkeerd gebruik: installatie- en aansluitingsinstructies, voorzorgmaatregelen, bedieningsmethodes

Fabrikanten moeten aan al die verplichtingen voldoen op het moment dat een machine in de handel wordt gebracht, en dus eigenlijk vanaf de machine de fabriek verlaat.

Op papier of digitaal?

Het is natuurlijk nooit mogelijk om alle relevante informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud op het product zelf te zetten. Daarom moet iedere machine een gebruiksaanwijzing hebben, op papier of digitaal.

Het is gangbaar om zowel een papieren als een digitale versie te voorzien. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de gebruiksaanwijzing op papier de voorkeur heeft, aangezien niet alle machinebedieners een smartphone, pc, laptop of tablet hebben. We zien recent echter een trend richting digitalisering: steeds meer bedrijven halen die technologie in huis.

Welke EU-taal?

Voor de taal van de gebruiksaanwijzing geeft de richtlijn twee basisregels:

 1. aanwijzingen of waarschuwingen op de machine moeten opgesteld worden in een of meer van de officiële EU-werktalen, bepaald door de lidstaat waarin de machine wordt verkocht
 2. een gebruiksaanwijzing moet geleverd worden in de officiële EU-werktaal of -talen van het land waarin de machine wordt verkocht

Bij landen met meer dan een officiële EU-taal hangt het er vanaf:

 • In Cyprus, Malta en Ierland kan met uitsluitend Engels worden volstaan.
 • In België en Finland, met respectievelijk 3 en 2 EU-talen, mag één taal gebruikt worden in de gebieden waar uitsluitend één taal wordt gesproken. Een machine bestemd voor het tweetalige Brussel moet een gebruiksaanwijzing hebben in zowel Frans als Nederlands.

Originele gebruiksaanwijzing en vertalingen

Een machine moet altijd vergezeld gaan van de originele gebruiksaanwijzing: de tekst die geverifieerd is door de fabrikant.

Voorbeeld: Als de gebruiksaanwijzing in het Engels wordt geschreven en door de fabrikant wordt geverifieerd, dan is dat de originele gebruiksaanwijzing. Wanneer de machine vervolgens in Polen in de handel wordt gebracht, heeft de fabrikant twee opties:

 • de Engelse gebruiksaanwijzing én een Poolse vertaling bij de machine voegen. Op de Poolse vertaling moet “Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing” komen. Bij twijfel over een bepaalde instructie kunnen de bedieners altijd het Engelse origineel raadplegen. Deze versie is doorslaggevend.
 • de Poolse vertaling verifiëren. Daardoor “bevorderen” zij de Poolse versie tot “origineel”, waarbij zij tegelijkertijd alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele discrepanties tussen de Engelse en de Poolse versie. Dan hoeft alleen de Poolse gebruiksaanwijzing bij de machine te worden gevoegd.

Er zijn vertaalbureaus die niet alleen gewaarmerkte vertalingen leveren, maar als aanvullende dienst zich ook expliciet garant stellen voor enige schade door objectieve fouten in hun vertalingen.

Een strategie kiezen

De juiste taalstrategie kiezen is complex. Aangezien de gebruiksaanwijzing bij de machine moet zitten wanneer die in de handel komt, zal de vertaling daarvoor gemaakt moeten worden. Als die vertaling dan ook nog geverifieerd moet worden om als “origineel” te gebruiken, is er extra tijd nodig.

Omdat gebruiksaanwijzingen drukken duur is, ga je best na of papieren versies noodzakelijk zijn. Zo niet komt dat kostenbesparend voor je uit. Zo ja lever je best alleen de vertaling op papier en de originele gebruiksaanwijzing in digitale vorm.

Bron

translation/eu-machinerichtlijn.txt · Last modified: 2018/02/01 14:49 by elien